Statuten

[N.B.: Persoonlijke informatie over de bestuursleden, met uitzondering van hun naam, is vervangen door XXXXX in deze kopie van de statuten van de HGVU.]

Vaststelling Statuten Vereniging:
Historische Geografische Vereniging Utrecht

Gevestigd te Utrecht
d.d. 21 juni 2001

Van den Berg & Pheifer, Notarissen
Soestdijkseweg Zuid 180
3721 AH Bilthoven
030-2280009
www.berg-pheifer.nl
notarissen@vandenberg.pheifer.knb.nl
Postbus 19, 3720 AA Bilthoven

De aansprakelijkheid van de notarissen is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notarissen aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden. verkrijgbaar op het kantoor.

6630
VASTSTELLING STATUTEN VERENIGING

Op één en twintig juni tweeduizend één verschenen voor mij, mr. Pieter Frank Goedendijk, notaris ter standplaats de gemeente De Bilt,

de heer Paulus Clemens Maria LEVELINK (houder van een paspoort met het nummer: XXXXX, afgegeven door de gemeente XXXXX, geldig tot XXXXX XXXXX), wonende te XXXXX XXXXX, geboren te XXXXX op XXXX, XXXX:
mevrouw Saskia Rian Hanneke KEMPERMAN (houdster van een paspoort met het nummer: XXXXXX, afgegeven door de gemeente XXXXXX, geldig tot XXXXXX XXXXX), wonende te XXXXX, geboren te XXXXX op XXXXX, XXXXX XXXXX

De comparanten verklaarden als volgt:

op elf november negentienhonderd tachtig is opgericht de vereniging: Historisch Geografische Vereniging Utrecht, met als vestigingsplaats Utrecht;
de statuten zijn toen vastgesteld zonder dat hiervan een notariële akte is opgemaakt;
de statuten zijn nadien twee keer gewijzigd;
de ledenvergadering heeft op tien april tweeduizend één besloten tot het doen opnemen van de statuten in een notariële akte en het wijzigen van de statuten teneinde de status van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen;
de vereniging is niet in het handelsregister ingeschreven;
van de notulen is een exemplaar aan de akte gehecht;
het secretariaatsadres van de vereniging is: XXXXXX

De comparanten verklaarden vervolgens dat de statuten voortaan luiden als volgt en hierbij worden opgenomen in een notariële akte:

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Historisch Geografische Vereniging Utrecht en is gevestigd te Utrecht.
DOEL Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van contacten tussen beoefenaren en belangstellenden van de historische geografie in het bijzonder en aanverwante cultuurhistorische disciplines in het algemeen;
de informatie-uitwisselling en gedachtenwisseling over de inhoudelijke aspecten van de historische geografie;
een bijdrage te leveren aan de inbreng van de historische geografie in het bijzonder en aanverwante cultuurhistorische disciplines in het algemeen, in het ruimtelijk beleid.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:
het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
het doorgeven van informatie over ontwikkelingen op historisch geografisch gebied en de mogelijkheid tot publicatie.

DUUR Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP Artikel 4

De vereniging kent student-leden en niet-student-leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel student-leden als niet-student-leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot ontzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

BESTUUR Artikel 9

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwíjzen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. De meerderheid van het bestuur mag niet door familiebanden met elkaar verbonden zijn, zodat het bestuur op zo objectief mogelijke wijze tot besluitvorming kan komen.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van minimaal drie en maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 13

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de andere bestuursleden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkeiijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één oktober tot een oktober van het volgende kalenderjaar.
SLOTBEPALING

Het bestuur is thans samengesteld als volgt:

de heer Paulus Clemens Maria Levelink als penningmeester;
mevrouw Saskia Rian Hanneke Kemperman, geboren te XXXXX op XXXXX XXXXX, als voorzitter;
de heer Thomas Philip van den Berg, geboren te XXXXX op XXXXX XXXXX, als secretaris;
de heer Dirk Michiel Purmer, geboren te XXXXX op XXXXX XXXXX, als gewoon bestuurslid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, is verleden te Bilthoven, gemeente De Bilt, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris ondertekend om veertien uur en vijftig minuten.

(Volgt ondertekening)